Buradasınız : Ana Sayfa // Dualar // Sevdiğini Kendine Aşık Edebilmek İçin Büyü

medyumdolunay2

Sevdiğini Kendine Aşık Edebilmek İçin Büyü

Sevdiğini Kendine Aşık Edebilmek İçin Büyü, aşık edebilmek kolay değildir. Belki hoşlanır belki ilgisini çekersin bir süre kafasını meşgulde edersin ama aşık etmek nedir biliyor musunuz, o kişinin size tapmasıdır. Bunun için yok artık o kadar da değil diyebilirsiniz ama emin olun aşık olduğumuzda, aşık olduğumuz kişiye tapıyoruz. Farkında bile olmuyoruz o kişiye taptığımızın. İşte size tapacak kadar aşık etmek istiyorsanız aşk büyüsü yaptırmalısınız. Sevdiğini kendine aşık edebilmek için büyü konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Aşağıdaki duayı okuyunuz. Birisinin size tapması için o kişinin her daim aklında olmanız gerekir ki buda aşağıdaki büyü ile mümkündür. Kırmızı bir gül alın ve yapraklarını ayırın. Bu yapraklara aşağıdaki duayı 71 defa okuyun. Yaprakları suya koyun ve su ile her gün yüzünüzü silin. Sevdiğiniz kişiye bu şekilde görünün. dua budur:Kul in küntüm tühıbbünellahe fettebiunı yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm* vallahü ğafurur rahıym.Kul etıy’ullahe ver rasul* fe in tevellev fe innellahe le yühıbbül kafirın.İnnellahestafa ademe ve nuhav ve ale ibrahıme ve ale ımrane alel alemın.Zürriyyetem ba’duha mim ba’d* vallahü semıun alım.İz kaletimraetü ımrane rabbi innı nezertü leke ma fı batnı muharranan fe tekabbel minnı* inneke entes semıul alım.Fe lemma vedaatha kalet rabbi innı veda’tüha ünsa* vallahü a’lemü bi ma vedaat* ve leysez zekeru kel ünsa* ve innı semmeytüha meryeme ve innı üıyzüha bike ve zürriyyeteha mineş şeytanir racım.İnnellezıne amenu ve amilus salihati
ve ekamüs salate ve atevüz zekate lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün
aleyhim ve la hüm yahzenun.Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vezeru ma
bekıye miner riba in künüm mü’minın.Fe il lem tef’alu fe’zenu bi harbim
minallahi ve rasulih* ve in tübtüm fe leküm ruusü emvaliküm* la tazlimune
ve la tuzlemun.Ve in kane zu usretin fe nezıratün ila meyserah* ve en
tesaddeku hayrul leküm in küntüm ta’lemun.Vetteku yevmen türceune fıhi
ilellahi sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet vehüm la yuzlemun.İnnellezıne amenu vellezıne hadu ven nesara ves sabiıne min amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim *ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa’na fevkakümüt tur * huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fıhi lealleküm tettekun.Sümme tevelleytüm mim ba’di zalik *fe lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu leküntüm minel hasirın.Ve le kad alimtümüllezına’tedev minküm fis sebti fe kulna lehüm kunu kıradeten hasiın.Fe cealnaha nekalel li ma beyne yedeyha ve ma halfeha ve mev’ızatel lil müttekıyn.Ve iz kale musa li kavmihı innellahe ye’müruküm en tezbehu bekarah *kalu etettehızüna hüzüva *kale euzü billahi en ekune minel cahilın.Kalüd’u lena rabbeke yübeyyil lena ma hı *kale innehu yekulü inneha bekarütl la fariduv ve la bikr * avanüm beyne zalik * fef’alu ma tü’merun.Kalüdu lena rabbeke yübeyyil lena ma levnüha *kale innehu yekulü inneha bekaratün safraü fakıul levnüha tesürrün nazırın.Kalüd’u lena rabbeke yübeyyil lena ma hiye innel bekara teşabehe aleyna* ve inna in şaellahü le mühtedun.Kale innehu yekulü inneha bekaratül la zelulün tüsırul erda ve la teskıl hars* müsellemetül laşiyete fıha*kalül ane ci’te bil hakk* fe zebehuha ve ma kadu yef’alun.Ve izkateltüm nefsen feddara’tüm fıha* vallahü muhricüm ma küntüm tektümun.Fe kulnadribuhü bi ba’dıha* kezalike yuhyillahül mevta ve yürıküm ayatihı lealleküm ta’kılun.

Bir önceki yazımız olan Sevdiğinden Bir An Bile Ayrı Kalmamak İçin Büyüler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.Yorum Yapın

 

Medyum - Medyumlar

Aşk Büyüleri - Ayırma Büyüsü

Medyum sitesi olarak sitemizde Medyum 'lar hakkında hakkında bilgiler yayınlamaktayız. Sitemiz de yer alan iletişim kısmından bize direkt ulaşabilirsiniz. Bazı kategorilerimiz Aşk Duası, Bağlama Duası, Soğutma Duası, Ayırma Duası, Aşk Büyüsü , Etkili Aşk Büyüsü, Papaz Büyüsü, Bağlama Büyüsü , Ayırma Büyüsü , Medyum Yorumları , Evlilik Büyüsü , Geri Birleştirme Büyüsü  bu şekilde olup üzerine tıklayıp ulaşabilirsiniz.

Medyum
Medyum